Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Hasiči > SDH Lipová > Historie sboru

Z historie sboru dobrovolných hasičů Lipová (založeno roku 1931)

Oheň v dějinách lidstva zaujímal vždy velmi důležité místo.Ne nadarmo se říká :  "Je dobrý pomocník,ale špatný vládce".Tomu druhému se lidé od nepaměti snaží co nejvíce zabránit.Ve druhé polovině minulého století začínají vznikat prní dobrovolné hasičské sbory.Povinnost zakládat tyto organizace příslušela podle zemského nařízení z roku 1873 obecním úřadům,avšakhlavně z finančních důvodůto nebylo tak jednoduché.Sbory se totiš musely při založení vykázat určitým technickým zařízením: 4 háky, 4 žebře, 6 plátěných košů,       2 ruční dřevěné stříkačky,2 laterny, 2 velké bečky (lejty).
hasičská přilbaZmínka o prvním hasičském sboru v Lipové pochází z roku 1899.Tomuto sboru velel starosta obce p.Josef Minařík,rolník z čp.7.Sbor měl 28 členů.Z různých důvodů-jak uvádí kronikář B.Klimeš,zavládli jak v obci,tak ve sboru rozepře a nepořádky,a proto se v r. 1913 sbor rozpouští.Výstroj a výzbroj byla později prodána Chvalčově Lhotě.Ruční stříkačku si obec ponechala k likvidaci případných požárů. 

R.1929 - Po požáru stodoly p.Aloise Paly,kdy byl oheň lokalizován za velkých organizačních potíží ,se opět ozvala myšlenka znovuzaložení cvičeného sboru.

R.1930 - V podzimním období při likvidaci požáru střechy tlačírny p. Aloise Pešáka,mlynáře čp.22,se myšlenka stala skutkem.Starosta obce p.František Lechkyňa vysvětlil občanům nezbytnost a výhody vlastní hasičské jednotky.Dne 28.října se koná zápis členstva.Bylo to těchto 21 občanů:

Alois Baďura čp.63 Bohumil Klimeš čp.14
Alois Pala čp.16 Antonín Pešák čp.22
Ladislav Hošťálek čp.15 Alois Souček čp.11
Josef Vaculík čp.91 František Lechkyňa čp.10
Bohuslav Čech čp.6 Josef Logaj čp.5
Josef Filip čp.5 Antonín Zemánek čp.1
Hynek Pištěk čp.47 Antonín Logaj čp.71
Eduard Masařík čp.28 Rajmund Horák čp.4
Josef Drápal čp.26 František Mrázek čp.82
Jaroslav Hrabal čp.5 Ladislav Navrátil čp.80
Sigmund Bakala čp.60    

Dne 20.prosince 1930 na veřejné schůzi obce,za účasti všech členů obecního zastupitelstva,byl založen Sbor Dobrovolných Hasičů  Lipová.Jeho členové jsou všichni přihlášení občané z říjnového zápisu.Dále se přítomní usnesli na zakoupení nové hasičské stříkačky.Obnos 50 000,- Kčs si sbor vypůjčil a ročně splácel 1500,- kčs.

Zakládající členové sboru z roku 1931

Zakládající bratři a sestry SDH Lipová z roku 1931

Horní řada zleva:Adolf Mlčák,Ladislav Navrátil,Jaroslav Hrabala,Karel Kopeček,Jaroslav Severa
Uprostřed:Leopold Barot,Josef Filip,Eduard Masařík,Antonín Pešák,Františka Klimešová(Mikešková),Josef Mizera,Josef Drápal,Antonín Mizera,Antonín Logaj,Stanislav Chytil
Dolní řada:Jaroslava Juránková(Žajdlíková),František Hošťálek,Bohumil Chytil,Rajmund Horák,
František Lechkyňa,Bohumil Klimeš,Josef Vaculík,Bohuslav Čech,Růžena Kotková(Gregorová) 

R.1931 - Volby do výboru SDH Lipová  se konaly 17.1.1931 za přítomnosti vedení Masarykovy hasičské župy.Zvoleni byli následující bratři:

František Lechkyňa čp. 10 - starosta sboru
Rajmund Horák čp. 4 - velitel sboru
Bohumil Klimeš čp. 14 - podvelitel,kronikář
Bohumil Chytil čp. 88 - jednatel
Josef Vaculík čp. 91 - četař stříkáčníků
Vojtěch Hošťálek čp. 31 - četař lezců
Jaroslav Severa čp. 34 - pokladník
Ladislav Navrátil čp. 80 - zbrojíř
Eduard Masařík čp. 29 - zbrojíř
Josef Drápal čp. 26 - přispívající člen
Josef Čech čp. 6 - přispívající člen
Stanislav Chytil čp. 69 - činný člen

V následujících dnech a týdnech sbor přibíral nové členy z řad obyvatel obce.Začal se vyzbrojovat a vystrojovat tím nejnutnějším ke svému poslání.Došlo také k opravě hasičské zbrojnice.

Dne 12.března 1931 jeli pověření členové sboru na nádraží do Bystřice pod Hostýnem pro novou motorovou stříkačku.Stroj byl vyroben firmou Hasičské závody Čechy u Prostějova.Pracoval bez vady,dostřik jedním proudem proti větru byl 35 metrů,dvěma proudy  28 metrů. 

V neděli 14.června 1931 se konala velká hasičská slavnost.Po mši svaté v místní kapli byla nová stříkačka posvěcena.Kmotrou byla pí.Františka Solařová,manželka soudního úředníka z Bystřicepod Hostýnem,která vlastnila v obci Lipová půllán čp.28.Pak se konalo prní hasičské cvičení uprostřed obce.Dostavili se hasiči z Dřevohostic,Rychlova,Bystřice p.H.,Hradčan a Lišné.Po ukončení akce se všichni účastníci slavnosti odebrali na výlet na           " Zábranní "

Dle tehdejších stanov vládl ve sboru pevný řád.Členové sboru se svými nadřízenými pilně nacvičovali:obsluhu stříkački,její údržbu,pořadové cviki,teoretické zvládání požáru,námětové cvičení na různé objekty ve všech částech obce.Zvlášností nebyly ani cvičné noční poplachy.Všechny akce se svolávaly pomocí dohodnutých signálů trumpety.Nácviky se vetšinou konaly po nedělích,v létě venku a v zimě pod střechou v teoretické rovině.Dobře vycvičené družstvo tak mělo velkou šanci se ctí uspět při skutečných zásazích.Naši předchůdci to potvrdili v řadě případů,např.při požáru  :

23.11.1931 - ve stavení p. Metelky v Lipové
    7.2.1932 - na stodole p.Zicháčka v Turovicích
    8.7.1932 - u p. Paly v Lipové při hašení stavení a chlévů
  20.4.1934 - u p.Tihelky v Turovicích 
14.11.1934 - velké neštěstí mlynáře p.Františka Kundla v Lipové,jeho nový mlýn koupený před  12 dny vyhořel přes obětavý zásah našeho i okolních sborů
  10.6.1935 - u p.Dreslera v Lipové

Cvičení na návsi v Lipové                                                                    Takovýchto zásahů většího či menšího rázu byla celá řada.Při těchto událostech docházelo také k různým zraněním ať už u hasičů či s řad  postižených občanů.Od počátku sboru spolupracovala po boku s bratry hasiči tzv. " Samostatná samaritánská stráž " Ta měla za úkol postižené řádně ošetřit a případně dopravit k lékaři.Obvazy,léky a další vybavení bylo hrazeno z pokladny sboru.Také hadice,pracovní a sváteční oděvy stály nemalé částky.Členové sboru proto pořádali plesy,okskové cvičení s výlety na Zábranní,kácení     máje,dožínky,vinobraní,různé masopustní zvyky- např.vodění medvěda a v neposlední řadě divadelní představení.O jejich národním cítění svědčila velká účast na různých pietních a společenských akcích např.uctívání památky padlých,zapalování vater apod.

R.1936 - Dne 2.července byl z důvodu možné mobilizace založen náhradní sbor, sestavený z mužů od 50 - 60 let ,invalidů a nevojáků.Přihlásilo se dobrovolně 17 mužů.        Výbor náhradního sboru tvořili:

Josef Čech čp.6 - náčelník
Josef Hošťálek čp.47 - podnáčelník
Karel Krutil čp.20 - zbrojíř
Josef Zmeškal čp.37 - zbrojíř
Rajmund Březina čp.73 - četař stříkáčníků
Alois Logaj čp.5 - četař lezců

  R.1939 - 1945 Sbor pokračoval ve svém poslání,ale jeho kulturní a společenské hnutí bylo velmi omezeno.Pozastaven byl i časopis " Hasičská ochrana",ze kterého bratři čerpali nové poznatky vedoucí ke zdokonalování jejich činnosti.Byly zrušeny hasičské pohřební pokladny.Z výroční valné hromady se dočítáme o úspěšném zásahu v podniku Impregna v Bystřici pod Hostýnem,která věnovala sboru za tuto pomoc větší finanční obnos.

R.1945 - 17.července se konala za účasti hasičského sboru oslava k obnovení Československé republiky.V tomto období prodala obec starou stříkačku za 2 560,-kč,jinak by byla zabavena vládním nařízením o sbírce barevných kovů.Účastníci dožínek 1945

Dne 21.10. byl vládním nařízením ustaven Svaz československého hasičstva,který byl nejvyšším orgánem řídícím činnost všech hasičských jednotek.

R.1946 - Podle nařízení Moravské zemské jednoty hasičské byl se sestaven             tzv. " dvouletý plán " činnosti.Jednalo se hlavně o zajištění nové výstroje výzbroje z omezených poválečných příjmů.

R.1948 - Na valné hromadě konané 25.1. proběhla volba funkcionářů sboru,na které byli zvoleni:

František Kovařík - náčelník,vzdělavatel
Jaroslav Severa - 1. podnáčelník
Bohuslav Čech - 2. podnáčelník
Bohumil Chytil - jednatel

Po únorových událostech byl vydán služebně rozkaz Svazu československého hasičstva,kterým se přihlásil do řad nově vytvořené Národní fronty.Svaz čsl. hasičstva vydává 17.10. " Memorandum čsl.hasičstva" k podpoře I. pětiletky.Nastaly změny v organizaci sboru,začaly se zavádět všestátní hasičské dny,kde sbory předváděly ukázky ze své činnosti.

R.1949 - Dne 31.7. byl zakoupen osobní automobil zn.Praga Alfa od p. Jana Otáhala z Holešova.Vůz byl šestisedadlový.Konečně se spohodlnila a hlavně zrychlila přeprava doposud vykonávaná koňskými potahy a později traktory.Byla nutná úprava protažení stříkačky.Auto bylo pořízeno za 45 000,- Kčs.

R.1950 -  Z valné hromady konané 29.1. se dozvídáme:  

 - pro nemoc odstupuje F.Kovařík a na jeho náčelnické místo přichází Jaroslav Severa 
 - stav členů - 29 činných, z toho 25 mužů,4 ženy a 79přispívajících 
 - finanční bilance za rok 1949 - celkový příjem 83 627,-Kčs  / celkové vydání 70 712,-Kčs         zůstatek pokl.konta 12 950,- Kčs   
  - sbor odebíral časopis požární ochrany " Hasičské rozhledy"
  - sbor vlastnil 65 svazků technické literatury    
   - v květnu se někteří členové zůčastnili  zkoušek pro titul " Dokonalý hasič "    
   - v červnu se uskutečnoli oslavy 20 -ti  letého trvání sboru

R.1951 -  Od února byl sbor přejmenován na Místní jednotku československého svazu hasičstva. Ze zákona č.62/7950 se změnili názvy funkcí a jejich představitelé.Velitele i členy jmenoval Místní Národní Výbor.Samaritánská činnost přešla do Československého Svazu Červeného Kříže.Výbor jednotky tvořili:

Josef Hošťálek čp.58 - předseda
Jaroslav Severa čp.34 - 1. místopředseda
Bohuslav čech čp.6 - 2. místopředseda

a řada dalších různých referentů

R.1953 -  Předsednictví se ujal p.Bohuslav  Čech.Hasiči si po změně názvu na Místní jednotku Čsl.svazu požární ochrany začali říkat " požárníci "

R.1957 -  Předsedou sboru byl zvolen p.Metoděj Vrtělka.V těchto letech se sbor zaměřil především na protipožární ochranu a pravidelné preventivní prohlídky. Účastnil se také námětových cvičení a okrskových soutěží v požárním sportu.

R.1960 - Velitelem se stal p.František Zmeškal.Z okresu Holešov obec přešla do okresu Přerov.

R.1961 - Funkci velitele převzal p.Jan Kotrla, v tomto roce se konaly oslavy 30.letého výročí založení sboru.

R.1967 - Požár v čp. 22 u p.Antonína Pešáka.Odpoledne 17.7. se v  plamenech ocitá hospodářské stavení.Požár se podařilo lokalizovat a do večerních hodin zdolat.Mlýn byl naštěstí uchráněn.Největší zásluhy na uhašení mají kromě našich a ostatních dobrovolných hasičů z okrsku profesionální požárníci z Přerova.

R.1968 - 20.-21.7 v rámci oslav 600 let vzniku obcí Lipová-Křtomil bylo provedeno vysvěcení nové stříkačky,která byla vyrobena r.1964 v továrně na hasící zařízení ve Vysokém Mýtě.Typové označení je DS - 16 a je  používána dodnes.Mezi hasiči je nazývána " Máňa "

R.1970 - 1978 Automobil Praga je pojízdný pouze díky obětavé péči bratrů Hradílka,Dočkalíka,Chytila a Složila.Situace je neúnosná a v roce 1979 byla řešena nákupem nového automobilu zn.GAZ M 461.Automobil byl pořízen za pomoci Okresního Národního Výboru Přerov.V roce 1978 zvítězilo družstvo Lipové ve velmi silně obsazené soutěži,která se konala na hřišti u kulturního domu v Lipové.Členové sboru odpracovali v tomto období stovky bezplatných brigádnických hodin při výstavbě kulturního domu.

R.1979 - 7.1. v ranních hodinách byl zpozorován požár rodinného domu čp.93 p Josefa Janečky.Výjezdová jednotka z Přerova zasahovala ve velmi krátkém čase po upozornění.(pěnovými prostředky) Pro velký mráz se naši hasiči účastnili pouze odklízení trosek střechy,vynášení nábytku a zajistili provizorní zastřešení budovy.

R.1981 - Proběhly oslavy 50.výročí založení sboru v Lipové. Po vybudování KD v Lipové činnost sboru ožívá příchodem mladých hasičů,kteří pracují ve sboru po celá 80.léta.K hlavnmím iniciátorům činnosti sboru v tomto období patřili:Lubomír Bílek,Josef Janečka,Rostislav Mizera,Zdeněk Zámečník.nástup mužů

Sbor pořádá taneční zábavy,červencové a srpnové noci, silvestry,tradiční vodění medvěda,mikulášské nadílky. Nezapomnělo se ani na účast na námětových a okrskových cvičeních,kde bylo dosaženo střídavých výsledků.

R.1984 - Odchodem silného ročníku 1964-65 na povinnou Základní Vojenskou Službu nastal problém s obsazením jednotky pro okrskovou soutěž,která se konala v Čechách.Řešením bylo založení " ženského družstva ", které mile překvapilo všechna zůčasněná požární družstva  svými výkony.

.Foto z Akcí v roce 1984                            

Ženské družstvo tvořili:

Jana Zámečníková

- roz. Hošťálková

Eva Odstrčilová

- roz. Hošťálková

Milada Baďurová

- roz. Zámečníková

Alena Maliňáková

- roz. Masaříková

Soňa Otáhalová

- roz. Čechová

Alena Macourková

- roz. Filipová

Yveta Dubravská

- roz. Gregorová

Ivana Tománková

- roz. Kolářová

a  Zdeněk Zámečník

, jako strojník

R.1989 - 1995 Po listopadové sametové revoluci dochází k opětovnému oživení činnosti sboru.Z požárníků se opět stali dobrovolní hasiči,přichází řada mladých členů,uvádí se do pořádku pořární technika,výstroj a výzbroj.Členové sboru se účastní různých brigád při úpravě obce.Také výsledky v okrskových soutěžích jsou uspokojivé.Z finančních důvodů je omezena společenská činnost,ale tradiční akce se udržují nadále.Sbor má možnost 2.4.1994 ověřit své schopnosti zásahu v praxi.V poledních hodinách je hlášen požár stodoly v domě č.60 - u pí.Složilové. Hasiči zabránili rozšíření požáru na přilehlé hospodářské a obytné budovy.Spolu se zásahovou jednotkou z Přerova oheň uhasili vodními prostředky.

1993 - jednotka před cvičením1994 -Požářiště u Složilů1996 Lišná-požární útok

Akce 1993 Akce 1994:
Oprava ARO Námětové cvičení v Radkovech
Námětové cvičení Dřevohostice Požár u Složilů
1 kolo PS-Domaželice Vodění medvěda 94

Spolupráce s Obecním úřadem Lipová přinesla své ovoce. Na podzim r.1995 zařídil obecní  úřad za přispění Okresního Úřadu Přerov novou hasičskou stříkačku.s vybavením. Typ PPS 12R.Zprostředků obecního úřad byly pořízeny  nové pracovní stejnokroje a byla provedena   oprava zbrojnice  - včetně osazení nových vrat.

Focení na oslavy

R.1996 - Tento rok je ve znamení oslav 65-výročí založení našeho sboru.Odpovídají      tomu už jarní  přípravy.Schůze k organizaci oslav,focení členů a shromaždování informací do brožury .Členové sboru provádí rekonstrukci vnitřku zbrojnice , pomáhají při opravě fasády Mateřské školky a Obecního úřadu.Opravuje se bariéra za bránou na fotbalovém hřišti a také  se provádí úklid kolem Kulturního domu.Oslovují se sponzoři a dojednává se účast hostů a  zapůjčení vybavení na důstojný průběh oslav.

Družstvo Požárního sportu se umístilo na II.místě v I.kole PS v Lišné.Účastníme se také námětového cvičení v Radkovech.I přes nedostatek času nepolevuje ani ostatní činnost.např.výpomoc rybářům při čištění přepadu na Lipovské přehradě.Z prostředků obce se pořizuje nová zásahová obuv - tzv.Kanady.
Od SH ČMS má náš sbor přiděleno registrační číslo: 3808105

Výstava techniky před zbrojnicí.

Program oslav k 65 výročí SDH Lipová :                 Pátek  - 19.července :
Dětský den,Hry,Vrtulník,Zekon,Kouzelník,Disko
Sobota -20.července :
Fotbalový turnaj o pohár starosty Lipové
Neděle - 21.července :
Slavnostní schůze SDH,Výstava techniky a fotografií ve zbrojnici,Mše svatá u Kapličky,Vysvěcení nové stříkačky,Slavnostní pochod obcí,Kladení věnců u památníku padlých,Námětové cvičení,Veselice u KD.
Od pátku do neděle :
Výstava ptactva a zvířectva  na " Zábraní"
Degustace slivovice v Pálenici.

Při přípravě i samotné realizaci akce  se pořádně zapotili nejen hasiči ale i ostatní občané obce.
Oslavy se mimořádně  vydařili,nezbývá než poděkovat všem zůčastněným.

96 - Vrtulník přilétá.jpg

Mše u kapličky-p.jpg

 Kladení věnce u památníku

7

Fotografie z roku 1996                             Brožura - sv. Florián       Brožura        
                             Oslavy 65-výročí SDH
                             Námětové cvičení v Radkovech
                             Svatba J.Bakala

R.1997 - Sbor utržil oslavami nějaké finanční prostředky,takže investuje do nové výzbroje.(kulový  rozdělovače-3 500 kč, 3ks hadice"B" - 7500kč..Jako dík obyvatelům obce za podporu sboru pořizuje pro Mateřskou Školku Videomagnetofon Aiwa.Vynikající 2.místo vybojuje soutěžní družstvo v I.kole PS v Podolí.Za zmínku stojí i nejrychlejší čas v okrsku na 100m překážek  pro Mojmíra Janka.Odstraňování bariéry s topolů
Začátkem července po několika dnech různě vydatného deště dochází k velkému zvýšení hladiny Bystřičky a 7.7 ke stržení všech lávek ,podemletí hospodářských budov u p.Mlčáka a vyplavení domu p.Josefa Lysáčka.
Členové sboru čerpají vodu ze zaplavených sklepů díky zvýšení hladiny spodních vod a pomáhají při odklízení hráze z topolů a naplavených trosek lávek na toku Bystřičky - zhruba za Filipovým.Kvůli přístupu na úpravy  koryta říčky je nutné taky vyčistit lesík u Mlčákového.Někteří členové sboru se účastní odklízení následků pohromy i mimo obec.Např.Libor Symerský  vypomáhá jako strojník při odklízení následků povodně v Přerovské chemičce.Zbrojnice se propůjčuje na opravu zaplaveného auta Š 120 z Troubek.
Členové sboru provádí  mimořádně na požádání  Mikulášskou nadílku v Ústavu Sociální Péče Dřevohostice.Chovance ústavu  naše nadílka velmi zaujala.

Fotografie z roku 1997

R.1998 - 2005: Sbor žije standartním životem bez mimořádných událostí.Účastní se pravidelně okrskové soutěže v PS se střídavými úspěchy.Provádí se pravidelné prohlídky Domaželice 2005komínů a od roku 2000 kdy je v obci zřízen vodovod i kontroly hydrantů.Námětových cvičení je také poskrovnu , ale členové sboru se vzdělávají  teoreticky  pomocí metodických pokynů z publikace " BOJOVÝ ŘÁD JEDNOTEK   POŽÁRNÍ OCHRANY ".Nové informace o požární problematice mají možnost čerpat  z  " Hasičských novin " ,které sbor periodicky odebírá.Vydávají se nové časopisy a velmi rychlé je vyhledávání informací na internetu. Většina akcí sboru je zdokumentována buď na videokazetách či fotograficky. 

Společenských akcí pro nezájem občanů mírně ubylo ale již tradicí je spoluúčast s Obecním úřadem na pořádání Dětských dnů a jiných soutěží.Udržují se stále tradice jako " Vodění medvěda " či " Mikulášská nadílka".Členové sboru se účastní různých brigád na zvelebení obce.(sběr železa,čištění struhy,čištění zastávek od ledu apod.)Součástí zlepšování fyzické kondice členů sboru je i tradiční každoročí " Štěpánský výstup Hostýn - Tesák".04-Mikuláš-Společná.JPG
Podle zákona o Požární Ochraně  je od roku 2001  zřízena JSDHO Lipová.  Do této tzv."Zásahové jednotky" jsou zařazeni někteří převážně mladší členové sboru.Musí se pravidelně školit a podrobovat  lékařským prohlídkám. 
Roku 2004 se sbor účastní oslav 120 let založéní SDH Dřevohostice.Pro tuto příležitost a důstojnou reprezentaci sboru i na další akce  byly z prostředků obce pořízeny pro starostu a velitele sboru nové hasičské  vycházkové stejnokroje.( 9 000kč) 
Sbor se delší čas potýká s nedostatkem nových - mladých členů,proto se do budoucna zaměří na přiblížení požární tématiky dětem.

Na podzim jsou zřízeny také zkušební stránky SDH na adrese: www.sdhlipova.com

Fotografie z akcí :

R.2006
Rok oslav: Sraz rodáků,75let SDH Lipová a 90 let Pálenice.

stavba podiaTak jako před deseti lety se připravují velké oslavy.Hasiči výpomáhají při stavbě "Pódia" u Kulturního domu,schromažďují se fotky a informace do brožury k oslavám,vydávají se pohledy obce,hasičů i pálenice,provádí se oprava fasády OÚ,vyrábějí se nové reklamní plochy u OÚ a BUS zastáveOčista vozovkyk

V půli května 14. a 17. se členové sboru podílí při odstraňování nánosů bahna po přívalových deštích převážně v oblasti okolí Obecního úřadu.

Hlavní body oslav 25.-27.8.2006:
Pátek - Dětský den- Armádní vrtulník,hry,Železný Zekon,Kouzelník,Sokolníci - Taneční zábava "Kosovci"
Sobota - Sportovní den - ukázka zásahu na os.vozidle od HZS Přerov,soutěž v požárním sportu mezi družstvy
lipovských hasičů,ukázka mladých hasičů z SDH Rychlov - večer tancovačka s "Karolínou" a bohatou tombolou
Neděle - Slavnostní den 

Výroční schůze hasičů-odměňování zasloužilých členů,Slavnostní mše u kapličky,vysvěcení nových praporů obce a sboru,kladení věnce u pomníku padlých,námětové cvičení,k tanci a poslechu hrála "Malá veselka"

Zahájení mše pod širým nebemKladení věncePohled na sání při cvičení z druhého břehu Bystřičky

Po všechny dny bylo možno navštívit výstavku dokumentů a fotografií v malém sále KD a ochutnávku produktů v pálenici .

I přes nepřízeň počasí se oslavy podařili,a proto velký dík všem kteří se na jejich průběhu podíleli.

V roce 2006 byli přijati do sboru noví členové:

Seznam přijatých v roce 2006:

č. Příjmení a jméno
1. Bílek Jan
2. Dudík Milan
3. Hošťálek Jiří
4. Kopečný Michal
5. Maliňák Patrik
6. Odstrčil Vít
7. Pavlík Stanislav
8. Urbánek Lukáš
9. Zajíc Josef
10. Zámečník Tomáš
11. Zámorský Stanislav

Se znakem obce se mění i znak hasičů a tudíž se nechává i vyrobit nové razítko SDH u firmy Trodat v Přerově.
Avie před zbrojnicí - pohled z boku

Technický stav našeho ARA M-461 je čím dál těžší udržovat v solidním stavu a tak na upozornění členů sboru dochází k jednání mezi OÚ Lipová a HZS Kojetín o prodeji zásahového vozidla
AVIA 21 Furgon.
V prosinci je podepsána smlouva o bezplatném převodu této techniky.Zbývá jen dořešit opravu zadní nápravy a místo na parkování tohoto vysokého auta.
Muzeum 3Za celoroční práci ve sboru jsme se odměnili výletem 23.12.2006 do Hasičského Muzea v Čechách pod Kosířem.Cestou zpět jsme se zastavili na exkurzi v HZS Přerov.Naši posádku doplňovali mladí hasiči z SDH Dřevohostice.

Poslední společnou akcí roku 2006 byl tradiční Štěpánský výšlap Hostýn - Tesák.

R.2007

10.1.2007 je zřízen pro SDH vkladový účet u České Spořitelny.Číslo účtu:0-1876651013/0800

15.1.2007 je odeslána přikláška sboru do UNO ( Unie Neziskových Organizací) Olomouckého kraje se sídlem v Dubu nad Moravou.

Březen a duben - úprava podlahy,snížení cca o 60 cm ( vráceno na původní hladinu z doby konské stříkačky),oprava-nastavení vjezdových vrat. 

Seznam přijatých v roce 2007:

č. Jméno a příjmení
1. Kolář  Stepán
2. Oliva  Pavel ml
3. Urbánek Václav

Foto z akcí 2007: Akce 2007

.......................................................................................................................................................................................................................

R.2008 

Léto - příprava na přestavbu AVIE

Turnaj ve stolním tenise - s pomocí dotace 5 000 kč zakoupen nový pink - ponk stůl.

Foto z akcí 2008: Akce 2008

.....................................................................................................................................................................................................................

R.2009

Jaro - Přestavba AVIE Furgon dokončena, včetně technické kontroly a záznamu 3+4 v TP 

16.8.2009  -  sbor pořádá hasičskou soutěž v Požárním Sportu

Seznam přijatých v roce 2009:

č. Jméno a příjmení
1. Hradil Michal
2. Navrátil Lukáš
3. Oliva Lukáš
4. Pavlík Jakub
5. Pavlíková Marcela
6. Zámorská Eliška


.......................................................................................................................................................................................................................

JSDHO Lipová : Seznam členů jednotky

Vedení SDH Lipová :  Funkcionáři sboru

Členská základna :  Seznam členů SDH

O Svatém Floriánovi - patronovi hasičů

Soška sv.Floriána - patrona hasičů

Soška sv Floriána

Poznámky a připomínky nám můžete zaslat na : Kontakty-hasiči
Přímý  E- mail ze stránek  : Napište nám - hasiči

Řídíme se osvědčeným heslem : Bohu ke cti, a bližnímu ku pomoci .