Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a kluby > Hasiči > Technické poznámky > Tech.osvědčení přívěsů

Tech.osvědčení přívěsů

Originál web s přílohami : http://www.mvcr.cz/2003/aktualit/2004/privesy_hasici.html#priloha1

2005/1 - Technické osvědčení požárního přívěsu.

Ministerstva vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
V Praze 23. srpna 2004

Technické osvědčení silničního vozidla a výpis osvědčení silničního vozidla pro požární přívěsy
Tato informace je určena žadatelům o vydáváni technických osvědčení silničního vozidla pro vybrané požární přívěsy, které byly uvedeny do provozu před účinností zákona č. 56/2001 Sb.

Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD ČR“) rozhodlo, že výše uvedené jednonápravové požární přívěsy budou vybaveny dokladem „Technické osvědčení silničního vozidla“ a dokladem „Výpis osvědčení silničního vozidla“ (dále jen „technická osvědčení“).

MD ČR současně zpracovalo a dopisem č.j.: 87-2004-150-ORG2/1 ze dne 15. července 2004 vydalo duplikáty základních technických popisů schváleného typu č. l019, č. 1020, č. 1177, č. 1065 a č. 1893, platné pouze pro požární přívěsy, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Všechny výše uvedené duplikáty jsou uloženy také v databázi MD ČR a jsou přístupné pracovníkům Stanic technické kontroly. Jejich kopie jsou uvedeny v příloze č. 2.

Z pověření MD ČR bude technická osvědčení vydávat MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) od 1. srpna 2004. Technická osvědčení budou vydána pro požární přívěsy provozované jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) podle § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou § 65a tohoto zákona.

Technická osvědčení budou vydána na základě splnění následujících podmínek:

Žadatel o vydáni technických osvědčení vyplní žádost, její vzor je uveden v příloze č. 3. Pro každý požární přívěs je nutné zpracovat samostatnou žádost.
Ke každé vyplněné žádosti, opatřené podpisem a otiskem razítka, musí být přiložen doklad prokazující vlastnictví požárního přívěsu. Za takový doklad lze považovat kopii kupní smlouvy nebo faktury. V případě že tyto doklady nejsou k dispozici, mohou být nahrazeny „Čestným prohlášením o vlastnictví“.
Součásti žádosti musí být také doklad Stanice technické kontroly o provedení technické prohlídky na žádost zákazníka. Požární přívěs musí být k provedení technické prohlídky přistaven s úplným požárním příslušenstvím, se kterým byl podle technicko přejímacích podmínek schválen pro použití u jednotek PO. Náklady spojené s technickou prohlídkou na žádost zákazníka hradí žadatel.
Vyplněné žádosti včetně příloh uvedených pod bodem 2) a 3) zašle žadatel hromadně na adresu:
Ministerstvo vnitra
generální ředitelství HZS ČR
odbor IZS a výkonu služby
Kloknerova 26
pošt. přihr. 69
148 01 Praha 414
MV GŘ HZS ČR při splnění požadovaných náležitostí vystaví žadateli, „Technické osvědčení silničního vozidla“ a „Výpis osvědčení silničního vozidla“ a zašle je nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti na adresu žadatele.
MV-GŘ HZS ČR nebude vydávat technická osvědčení pro požární přívěsy, které nejsou uvedeny v příloze č. l. U takových požárních přívěsů musí jejich vlastník volit postup, který si sjedná s obcí s rozšířenou působností, jejíž pracoviště je oprávněno technická osvědčení vydávat.

K uvedené záležitosti je třeba připomenout, že technicko přejímací podmínky byly určeny pouze pro schvalovací řízení požárních přívěsů, proto nebyly k jednotkám PO s těmito požárními přívěsy dodávány. Podle dostupných informací se však u značného počtu jednotek PO nedochovala ani původní dokumentace, jako například seznam požárního příslušenství, proto jsou v příloze č. 4 uvedeny technické popisy jednotlivých požárních přívěsů. Ty byly zpracovány podle dochovaných technicko přejímacích podmínek uložených na MV-GŘ HZS ČR a měly by sloužit pouze pro vnitřní potřeby jednotek PO.

Příloha č. 1 k čj. PO-2533/IZS-2004
Vydané duplikáty základních technických popisů schváleného typu pro požární přívěsy
Požární přívěsy tovární značky BAZ, výrobce BAZ, n.p. Bratislava (příp. Karosa Vysoké Mýto):
přívěsná přenosná motorová stříkačka 12,
přívěsná přenosná motorová stříkačka 12R,
přívěsná přenosná motorová stříkačka 12R1,
přívěsná osvětlovací stanice 3,
přívěsný přenosný pěnomet 3x120.
Tyto duplikáty byly vydány na základě existujících původních dokladů vydaných MV ČSR, Správou pro dopravu pod č. 1019, č.j.: SD-4673/1987 ze dne 7. 12. 1987, pod č. 1020, č.j.: SD/1-2384/1990 ze dne 12. 12. 1990, pod č. 1177, č.j.: SD/1-2687/1990 ze dne 14. 1. 1991.

Německé požární přívěsy řady F 13 S, VEB FLG Görlitz, Apolda, NDR a řady Robur HL 10.40 FK, VEB ROBUR Görlitz, NDR:
přívěsná přenosná morová stříkačka 8 (TSA),
hadicový přívěs (STA),
přívěsná osvětlovací stanice (BLA),
přívěsný odsávač kouře (VTA),
přívěsný příměšovač (SBA),
přívěsný hasicí přístroj P 250 HA,
přívěsný hasicí přístroj PG 210 HA.
Rovněž tyto duplikáty byly vydány na základě existujících původních dokladů vydaných MV ČSR, Správou pro dopravu pod č. 1065, č.j.: 1341/76-80/12, ze dne 15. 7. 1976 a pod č. 1893, č.j.: SD/12-4352/87 ze dne 10. 10. 1987.

por. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-GŘ HZS ČR