Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > SMAZAT ? Standart ISVS > 14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy

 

 

 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec  jedná a rozhoduje, patří :

 

-         zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  71/1967 Sb.,  o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,  o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška Ministerstva vnitra č.  388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem  a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

-         nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

-         nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační            předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve                    veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 320/2002 Sb.,  o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  40/1964 Sb.  Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 513/1991 Sb.,  Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č.  553/1991 Sb.  o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

-         nařízení vlády České republiky č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

-         zákon č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých                zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 143/1992 Sb.,  o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových           a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

-         vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu  uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-         ústavní zákon č. 515/2002 Sb. o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii  a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

-         zákon č. 62/2003 Sb.,  o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

-         zákon č. 114/2003 Sb.,  o provádění referenda o přistoupení České republiky  k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

-         vyhláška č. 409/2003 Sb.  k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

-         zákon č.  22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů

-         zákon č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích  ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška Ministerstva vnitra č.  231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 37/1989 Sb.   o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,  o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady    a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.  o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství  názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,     o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu    a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných  k přidělení čísel  ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  329/1999 Sb.,   o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,     o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  (zákon o cestovních dokladech) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb.,  kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a  zákon o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č.  20/1987 Sb.,  o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva kultury České socialistické republiky č.  66/1988 Sb., kterou  se provádí  zákon České   národní rady  č. 20/1987  Sb., o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 122/2004 Sb.,  o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona                  č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 239/2000 Sb.,  o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 8/1992 Sb., o civilní službě ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 564/1990 Sb.  o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  29/1984 Sb.,  o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 76/1978 Sb.,  o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 35/1992,                    o mateřských školách ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech

-         vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.                        291/1991 Sb.,  o základní škole ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.                             48/1993 Sb.,  o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 100/1988 Sb.,  o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 114/1988 Sb.,  o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá  ze změn a doplnění  provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem  České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č.  425/1990 Sb., zákonem České národní rady  č. 459/1990  Sb., zákonem  České národní  rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.                        182/1991 Sb.,  kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon                        České národní rady    o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb.,  o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  463/1991 Sb.,  o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  482/1991 Sb.,  o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 168/1999 Sb.,  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění               odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  247/2000 Sb.,  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti   k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  56/2001 Sb.,   podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích    a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti   za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti  z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 111/1994 Sb.  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 99/2004 Sb.,  o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,  ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů  (zákon o rybářství)

-         zákon č. 252/1997 Sb.  o zemědělství., ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)  a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č . 449/2001 Sb., o  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

-         zákon č. 149/2003 Sb.,   o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin          lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

-         zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon  České národní rady č. . 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů                     (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  326/2004 Sb.,  o rostlinolékařské péči  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon  č.  166/1999 Sb.   o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů                        (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon  České národní rady č.   246/1992 Sb.,  na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů

-         zákon. České národní rady č. 334/1992 Sb.,   o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 40/1995 Sb.,  o regulaci reklamy  a o změně  a doplnění zákona  č. 468/1991 Sb., o provozování  rozhlasového  a   televizního  vysílání,  ve  znění  pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění                  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu   a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění  pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském   podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000   Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických  předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních    a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č.  13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

-         nařízení vlády č.  469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností ve znění pozdějších předpisů

-         nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 116/1990 Sb.  o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 72/1994 Sb., kterým  se upravují  některé  spoluvlastnické  vztahy k  budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují             některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou  potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  406/2000 Sb.  o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č.  505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

http://www.edpp.cz/dpp/lipova

 images.png

 mobilnirozhlas-logo.png

 

 

 

publicita projektu_page-0001.jpg

broucci.jpg

broucci.jpg

broucci.jpg

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Návštěvnost stránek

295422